Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelsesområde:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt,- ved al samhandel med Glascom, uanset acceptform og uanset modstridende bestemmelser i købers ordre/accept/salgs-leveringsbetingelser, branche – og/ ell. bygherregrundlag m.v., medmindre det specifikt er angivet og tiltrådt skriftligt af Glascom, at et andet aftalegrundlag har forrang frem for nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Betingelserne finder anvendelse når Glascom selv producerer de til Køber leverede varer, som når Glascom lader færdig indkøbte varer fra fremmede producenter indgå i leverancerne.

Tilbud:
Såfremt intet andet er anført, er alle priser i tilbud og prislister dagspriser. Accept af tilbud skal ske senest 30 dage fra tilbuddets datering.Uanset accept af tilbud er modtagne ordre først bindende for Glascom, når disse er bekræftet skriftligt af Glascom. Hvor intet andet angives er opgivne priser : Eksklusiv det til enhvertid gældende olie/energitillæg, miljøtillæg samt moms.I tilfælde af dokumenteret mellemsalg kan tredjemand ikke støtte ret på leveringstider angivet i tilbudet mellem køber og Glascom, som i forhold til trediemand kun anses vejledende.

Ordrebekræftelse :
Glascoms afgivne ordrebekræftelser må kontrolleres omgående af køber efter modtagelsen.Eventuelle rettelser mod de i ordrebekræftelsen angivne vilkår – herunder antal – type og mål eller glaskombinationer, dimensioner, -skal meddeles Glascom, senest 1 dag efter datoen for ordrebekræftelsen, hvis rettelser ikke inden er modtaget, anses ordrebekræftelsen at være gældende for handlen.
Rettelser kan ikke fortages på ordrebekræftelser, hvor leveringstiden er mellem 1 og 10 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

Levering:
Levering sker med Glascom´s biler i Glascom´s faste køreruter eller ved levering direkte fra Glascom´s underleverandører.
Levering regnes ved vognkant uanset hvor levering faktisk finder sted, som hovedregel på købers forretningssted eller efter skriftlig aftale på anden, eksempelvis : byggeplads
Ønskes levering på anden måde eller andet sted end vognkant på købers forretningssted er leveringen for købers regning og risiko.
I umiddelbar forbindelse med levering er køber foirpligtet til at kontrollere de leverede ruder/ varer for brækage og antal og meddele sælgers chauffør, hvis der er afvigelser.
Såfremt køber ikke gør indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere gøres indsigelser, for så vidt angår antal/brækage.
Køber skal straks ved modtagelsen, hvor termoruder opbevares udendørs i det fri, sørge for, at de leverede varer bliver afdækket mod sol og regn.

Emballage:
Transportstel er Glascom´s eller Glascom´s leverandøres ejendom og skal anmeldes til afhentning umiddelbart efter, de er tømte. Transportstel, der er leveret udenfor Glascom´s normale køreruter og leveringssteder, eller leveret ab fabrik Glascom eller andet sted returneres for købers regning, efter de er tømte, og uden ugrundet ophold/tid.
Ved manglende returnering af transportstel, vil køber blive faktureret transportstativets nyværdi.Paller, stel og specielt fremstillet emballage kan faktureres køber, i sådanne tilfælde hvor dette er sket, krediteres tilbageleveret emballage, såfremt det er i samme stand, som oprindeligt leveret.

Returnering :
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Glascom.
Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt efter kundens ønske forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

Fordringshavermora:
Såfremt levering ikke sker til den aftalte leveringstid på grund af købers forhold, er Glascom berettiget til at fremsende faktura , somom levering var sket. Såfremt køber ikke kan/vil modtage leverancen på det aftalte leveringstidspunk /-sted opbevares leverancen for købers regning. Omkostningerne til sådan ændring af aftalt levering er sælgerberettiget til at få refunderet af køber.
Reklamation, mangler og garantiforpligtelser:
Køber har ret til omlevering på grund af fejl og mangler, som kan tilskrives Glascom.Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for eventuelle garantiforpligtelser, mangler eller anden følge af forsinkelser i levering.
Glascom`s ansvar omfatter kun mangler, som kan konstateres og som gøres gældende overfor Glascom inden for 2 år fra leveringsdatoen, dog gælder for termoruder den på ordretidspunket til enhver tid gældende Glasindustriens (GS) garantiordning.
Reklamationer behandles og vurderes i henhold til GS´s regler, normer og udfaldskrav. Køber er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler straks, når sådanne konstateres.

Glascom er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, som skyldes forhold som Glascom ikke har indflydelse på, herunder sædvanlig force majeure , fejl og mangler ved varer leveret af trediemænd til Glascom.
Ansvar for fejl og mangler ved varer/færdigvarer leveret til Glascom, påhviler kun Glascom, i det omfang de pågældende leverandører kan anerkende de påståede fejl og mangler.Hvis kvalitet, mål etc. for de leverede varer ikke svarer til det i tilbud og/ eller på ordrebekræftelse angivne,må forarbejdning og indbygning ikke finde sted, før der er truffet aftale med Glascom om det videre forløb.
Såfremt varen monteresI indbygges på trods heraf, og varen er behæftet med fejl, som er reklamationsberettigede, og der altså ikke er truffet skriftlig aftale med Glascom om at anvende varen midlertidigt, vil senere udskiftningsomkostninger være for købers regning.

Ansvar for forsinkelse :
Glascom er ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes forhold, som Glascom ikke har indflydelse på, herunder sædvanlig force majeur, leverancesvigt af enhver art, blandt andet fra glasværket og andre leverandører af både sædvanlige varer og færdigvarer, importrestriktioner, arbejdsnedlæggelse,lockout, krig, ildsvåde samt usædvanlige naturbegivenheder.

Erstatning :
Såfremt Glascom efter ovenstående regler er ansvarlig for fejl, mangler eller forsinkelse betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at Glascom aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, og dog således, at erstatningen maksimalt kan udgøre fakturapris incl. moms for de mangelfulde eller for sent leverede varer.
Erstatningen kan ikke overstige et beløb svarende til værdien af negativ kontraktsinteresse.
I tilfælde af omlevering er denne underkastet nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Betaling og ejendomsforbehold :
Betaling af købte varer skal ske på/ til den i ordrebekræftelsen stipulerede dag/tid. Overskrides betalingsfristen, skal køber betale en rente svarende til den til enhver tid gældende disconto med et tillæg på 2 % pr. påbegyndt måned.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen, som sikkerhed for eventuelle forsinkelser, mangler eller garantiforpligtelser. De leverede varer forbliver Glascom´s ejendom, indtil betaling har fundet sted fuldt ud.
I øvrigt forfalder enhver faktura mellem sælger og køber til øjeblikkelig betaling, hvis køberkommer i antesiperet misligeholdelse.

Ansvar for produktskade :
Glascom er kun ansvarlig for produktskade, hvis det bevises at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af Glascom eller andre, som Glascom bærer ansvaret for, og Glascom er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Produktskade erstattes efter reglerne og med de dækningsbeløb/-begrænsninger, der fremgår af den af Glascom tegnede produktansvarsforsikring.

Almindelige betingelser :
For forhold, der ikke er omfattet af forannævnte bestemmelser, gælder reglerne i købeloven (handelskøb) og aftaleloven.
Forannævnte salgs- og leveringsbetingelser kan til enhver tid ændres af Glascom, med virkning for fremtidig samhandel.
For løbende leveringsaftaler vil de nye vilkår være gældende fra første leverance, der finder sted efter køber er blevet gjrot bekendt med ændringerne.

Tvister :
Enhver tvist i anledning af forståelsen og/eller fortolkningen af disse salgs- & leveringsbetingelser afgøres ved voldgift i henhold til nedenstående regler. Uanset aftalegrundlaget /-formen for leverancer, er parterne enige om at eventuelle tvister afgøres ved voldgiftnævnet for Bygge og anlægs-virksomhed.Ved tvist kan der optages udenretligt syn og skøn i henhold til reglerne i AB92

Slagelse.december 2007